privacy verklaring

Fysio- en Oedeemtherapie de Hazelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- en Oedeemtherapie de Hazelaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met u nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren.

Als Fysio- en Oedeemtherapie de Hazelaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Verwerking Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van patienten worden door Fysio- en Oedeemtherapie de Hazelaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. De wettelijke grondslag (en verplichting) voor het verwerken van persoonsgegevens van patiënten
  vloeit voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Zodra een patiënt
  een zorgverlener benadert voor het leveren van zorg is er sprake van een behandelingsovereenkomst
  De Wgbo schrijft voor dat er een medisch dossier wordt bijgehouden en dat deze voor 15 jaar wordt
  bewaard. In de concept Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt ook
  aangegeven dat zorgverleners bijzondere persoonsgegevens (lees gezondheidsgegevens) mogen
  verwerken op basis van een uitzonderingsgrond onder de voorwaarde van geheimhouding.
  Geheimhouding is een plicht uit hoofde van de Wgbo.
 1. Een andere wettelijke grondslag is het gerechtvaardigd belang. Zonder verwerking van persoons- en
  gezondheidsgegevens van patiënten kunnen we geen goede zorg verlenen en ontbreken er allerlei
  gegevens voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld het aanbieden van declaraties aan zorgverzekeraars is
  dan niet mogelijk.

Kortom reden voor verwerking zijn:

 • Administratieve doeleinden;
 • Facturatie;
 • Communicatie;
 • ten behoeve van de behandeling in de praktijk

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen fysiotherapeutische behandeling;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Fysio- en Oedeemtherapie de Hazelaar de volgende
gegevens van u: naam, voorletters, tussenvoegsel, adres, postcode, plaats, provincie, land, woonplaats, telefoonnummer, BSN, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum, burgerlijke staat, werkzaam
bij organisatie en gegevens m.b.t. gezondheid.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 15 jaar.

Verzoeken

In de volgende gevallen verzoeken wij u om uw wensen kenbaar te maken:

 • U wilt persoonsgegevens overdragen.
 • U wilt gebruik maken van het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • U wilt persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.
 • U wilt persoonsgegevens die verwerken wijzigen.
 • U wilt minder gegevens laten verwerken.
 • U wilt gebruik maken van uw recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • U wilt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.
 • U wilt duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

In een aantal van deze gevallen is het dan niet mogelijk om de behandeling vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Met deze informatie hopen we u duidelijk gemaakt te hebben dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.